Câu chuyện

Breakthroughs to achieve Việt Nam’s Sustainable Development Goals by 2030

18 tháng 9 2023
Ms La

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN
United Nations

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này