Ấn phẩm

Báo cáo đánh giá chung của Liên Hợp Quốc về Việt Nam năm 2015

17 tháng 8 2016
CCA-new

Xuất bản bởi

IAEA
UNCTAD
FAO
IFAD
ILO
IOM
ITC
WHO
UNEP
UN Women
UN-Habitat
UNIDO
UNAIDS
UNDP
RCO
UNCDF
UNESCO
UNFPA
UNICEF
UNODC
UNV
File type: PDF
Downloads: 1304
File type: PDF
Downloads: 1599

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này